Featured post

[GAME PPTX + Elearning] Game vượt trướng ngại vật

Bắt đầu trò chơi Trang bìa Quiz chọn 1 đáp án đúng Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 2 Điền từ còn thiếu vào ô trống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 3 Sắp sếp theo thứ tự trừ trên xuống Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 4   Chọn nhiều đáp án Sau khi vượt qua trướng ngại vật số 5 Trả lời câu hỏi điền từ Hoàn thành Game Ngoài ra chúng tá có thể thêm rất nhiều bước vượt chướng ngại vật, thêm các dạng câu hỏi tương tác ở bài này.  Để được hướng dẫn, và nhận bài vui lòng comment bên dưới.   Have a nice day./

[Articulate Storyline] Bài 7: Xử dụng phím tắt trong Articulate StorylineDanh sách các phím tắt trong Articulate Storyline giúp bạn thao tác nhanh hơn trong quá trình thiết kế của mình
Key(s)
Function
F1
Help
F2
Select all text within a shape after its bounding box has been clicked
F3
Switch to Slide View
F4
Switch to Slide Master View
F5
Switch to Feedback Master View
F7
Spell check
F10
Publish
F12
Preview the entire project
Shift+F9
Show or hide gridlines
Shift+F12
Preview the current scene
Shift+Drag
If moving an object, movement is constrained to straight lines. If resizing an object, size maintains aspect ratio.
Alt+Drag
Move or resize an object with tighter control in one-pixel increments
Ctrl+Drag
If moving an object, a copy of the object will be created in the new location. If resizing an object, it will be proportionally resized from opposite directions simultaneously.
Ctrl+A
Select all
Ctrl+B
Bold
Ctrl+C
Copy
Ctrl+D
Duplicate
Ctrl+E
Center align text
Ctrl+F
Find
Ctrl+G
Group the selected objects
Ctrl+I
Italicize
Ctrl+J
Insert a picture
Ctrl+K
Insert a hyperlink or trigger
Ctrl+L
Left align text
Ctrl+N
Create a new project
Ctrl+O
Open an existing project
Ctrl+P
Publish the project as a Microsoft Word document
Ctrl+Q
Insert a new question slide
Ctrl+R
Right align text
Ctrl+S
Save the project
Ctrl+T
Insert a text box
Ctrl+U
Underline
Ctrl+V
Paste
Ctrl+W
Close the active tab in Slide View
Ctrl+X
Cut
Ctrl+Y
Redo
Ctrl+Z
Undo
Ctrl+Tab
Cycle through Story View and Slide View tabs
Ctrl+F12
Preview the current slide
Ctrl+Shift+C
Copy object formatting
Ctrl+Shift+G
Ungroup the selected objects
Ctrl+Shift+V
Paste object formatting
Ctrl+Enter
Open the Format Shape/Format Picture window
Ctrl+Shift+Enter
Open the Size and Position window
Ctrl+Mouse Wheel
Zoom in or out
Ctrl+Arrow
Move the selected object one pixel in the direction of the arrow
Ctrl+Shift+Arrow
Resize the selected objected by one pixel (up/down arrows increase/decrease the object height; right/left arrows increase/decrease the object width)
Ctrl+=
Change the selected text to subscript
Ctrl+Shift+=
Change the selected text to superscript
Ctrl+Shift+>
Increase the font size
Ctrl+Shift+<
Decrease the font size
C
Add a cue point to the timeline at the current playhead position while playing the slide
Spacebar
Play/pause the timeline (after clicking the play button to start the timeline)

Tạo lỗi tắt cho các thao tác bạn hay xử dụng.
  • Với các công cụ bạn thường xuyên thao tác, hãy chọn chuột phải vào nó nhấn
    Add to Quick Access Toolbar
  • Để xử dụng nhanh các thao tác bạn đã gán bạn ấn Alt + Phím số theo thứ tự.
 Have a nice day./

Nhận xét